Lånevillkor för privatlån och bolån

Lånevillkor är de juridiska villkor som reglerar ett lån. Villkoren kan exempelvis ange vid vilka tillfällen som banken har rätt att ändra räntenivån eller vilka avgifter som uppkommer om lånet inte återbetalas i tid. Vilka villkor som banken kan ha regleras av Konsumentkreditlagen (2010:1846)

Foto av författare
Skribent: Andreas Hogmalm
Uppdaterad:

Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonsörer via affiliatelänkar. Men vi har som policy att rekommendera långivare som vi anser har bäst erbjudande vad gäller ränta, uttagsavgift, uppläggningsavgift och övriga villkor.

Individuell information om lånet, exempelvis räntenivå, lånebelopp och amorteringstid framgår i stället i skuldebrevet. Denna text har fokus på de allmänna lånevillkoren. 

Denna artikel om lånevillkor är inriktad mot privatlån, snabblån och bolån. Lånevillkor inom byggnadskrediter, överbryggingslån och hypotekspension är desto mer komplicerade och innefattas ej i denna artikel.

Lånevillkor vs Skuldebrev

Lånevillkor är allmänna villkor som gäller för samtliga lån som banken beviljar, inom en viss kategori av lån. Det kan exempelvis vara de allmänna villkoren för bankens privatlån. Dessa gäller för samtliga kunder. I lånevillkoren kan det exempelvis framgå att kunden ska betala ränta en gång i månaden. Fler exempel på vad lånevillkoren kan reglera presenteras under kommande underrubriker. 

Skuldebrev innehåller specifika villkor för det lån som tecknas. Det är detta som låntagaren skriver under inför att lånesumman betalas ut. På skuldebrevet framgår bland annat personuppgifter på låntagaren samt de specifika villkoren för lånet. Det kan exempelvis framgå att kunden ska betala 500 kronor per månad, i 12 månader och att räntan är 12 %. 

Lånevillkor för privatperson

Nedan presenteras några av de vanligaste delarna i ett lånevillkor, utformat för ett lån till en privatperson. Flera av dessa är allmänna och gäller både för privatlån och bolån medan vissa är specifika för ena låneformen. Vid andra låneformer, exempelvis överbryggningslån eller kontokrediter, kan det förekomma ytterligare villkor.  

Kom ihåg att rubrikerna nedan inte nödvändigtvis exakt speglar de rubriker som används i bankernas lånevillkor samt att det kan finnas ytterligare information som inte nämns nedan. 

 1. Lagar som reglerar lånet – I lånevillkoret framgår vilka lagar som reglerar lånet. För privatlån och andra konsumtionslån gäller exempelvis konsumentkreditlagen. Vilka delar av konsumentkreditlagen som är tillämpningsbara beror på vilken låne- eller kreditform det handlar om. Högkostnadskrediter regleras exempelvis av speciella regler som finns att läsa om i kapitel 19.  
 2. Parter & Borgen – I lånevillkoret framgå om lånet kan tecknas med medlåntagare och/eller borgen. I detta fall framgår det juridiska ansvaret som uppstår hos den andra parten. 
 3. Ränta – Räntesats, samt om det är rörlig eller bunden ränta, anges i skuldebrevet. I lånevillkoren framgår exempelvis vid vilka tillfällen som banken har rätten att ändra räntenivån. Är det rörlig ränta kan det exempelvis anges som följande:

  Räntesatsen får höjas endast i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Banken, , eller andra kostnadsförändringar som Banken inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

  Är det bunden räntan har inte banken rätten att ändra räntenivån under bindningstiden.
 4. Amortering – Amortering är återbetalning av lånebeloppet. Det sker efter en förutbestämd amorteringsplan. På privatlån är det vanligast med annuitetslån medan rak amortering sker på bolån. Banken har inte rätten att ändra på avtalad amorteringstid om inte låntagaren så önskar. 

  Det finns däremot ett undantag vilket gäller för bolån. Om nationella amorteringskravet ändras måste banken följa dessa nya lagar och därmed kan det uppstå en situation då högre amortering kan krävas. 

  I lånevillkoret framgår hur amorteringen förväntas ske och vad som händer om låntagaren löser delar av lånet i förtid. 
 5. Säkerhet för lånet – Vid belåning av bostad behöver låntagare ha pantbrev. Lånevillkoren anger hur dessa pantbrev ska hanteras av banken. 
 6. Försäkring – Vid belåning kan det krävas att den egendom som belånas ska vara ”erforderligt försäkrad”. Det kan även framgå i lånevillkoren att banken har rätt att teckna försäkring, på låntagarens bekostnad, om de hittar bevis som anger att säkerheten inte är försäkrad. 
 7. Avgifter – Utöver ränta kan det anges att låntagaren ska betala vissa avgifter för lånet. Lånevillkoret anger vilka avgifter som kan uppkomma.
 1. Villkorsändringar – På konsumentlån får inte villkoren försämras under lånets löptid. Ett undantag är ändring av räntan (se rubrik ränta).

  På bolån kan däremot ändringar ske vilket beror på att lånet kan vara indelat i villkorsperioder. Inom varje villkorsperiod kan specifika villkor gälla. Mer information hittas under rubrik ”villkorsändringar” i lånevillkoret. 
 2. Långivarens rätt att säga upp lånet i förtid – I lånevillkoret framgår alltid att banken har rätten att säga upp lånet i förtid. Detta får däremot inte ske godtyckligt utan enbart vid vissa specifika tillfällen, vilka ska vara omnämnda i villkoret. Det kan exempelvis vara att låntagaren är mer än 30 dagar sen med minst 10 % av gällande kreditbelopp. Det även vara att låntagaren agerar på ett sätt som anses innebära att skulden inte kommer att kunna återbetalas enligt gällande villkor.

  Vid uppsägning gäller uppsägningstid, dvs. den tid som låntagaren har på sig att återbetala beloppet. 
 3. Förtidsbetalning – Med förtidsbetalning menas att låntagaren har rätten att återbetala hela, eller delar av, skulden före gällande betalningsplan. Är det bunden ränta framgår det att låntagaren behöver betala ränteskillnadsersättning vid lösen av lån. Det framgår även hur banken ska kontaktas om förtidsbetalning önskas, exempelvis skriftligt. 
 4. Ångerrätt – På de allra flesta lån har konsumenten en ångerrätt på 14 dagar. Det finns däremot ett undantag med bolån. Hur lång ångerrätten är, och hur kunden utnyttjar denna rätt, framgår i lånevillkoren. 
 5. Vid försenad betalning – Ett lånevillkor omfattar även information om vilka kostnader som uppkommer om låntagaren inte följer villkoren, exempelvis inte betalar månadsbetalningen i tid. Det vanligaste är att påminnelseavgift samt dröjsmålsränta uppkommer. Banken har däremot inget krav att skicka påminnelse utan kan direkt ansöka som betalningsföreläggande hos Kronofogden. 

  Dröjsmålsräntan utgår efter procentsats som banken vid var tid tillämpar och framgår av Bankens prislista. / ICA bankens lånevillkor för privatlån
 6. Överlåtelse av lån – Överlåtelse av lån innebär att banken har rätten att överlåta, alternativt pantsätta, fordran till en tredjepart. Om så sker får inte lånets villkor försämras. Det enda som ändras för låntagaren är därmed att inbetalning av amortering och ränta behöver ske till en annan mottagare.  
 7. Meddelande – Under rubriken ”meddelande” (eller liknande) framgår hur låntagaren kommer att få information från banken. Det kan exempelvis anges att viss information skickas via internetbanken, via mail eller rekommenderat brev. 
 8. Klagomål – I slutet av lånevillkoren finns ”klagomål” eller ”klagomålshantering”. Kunder som inte är nöjda med bemötandet från banken kan läsa detta stycke för att få information om hur de kan agera. Första steget är att kontakta banken och om ingen överenskommelse uppnås kan dess klagomålsansvarig kontaktas. Ofta nämns även att kunden kan gå vidare till ARN och att en tvist i sista steg avgörs i svensk domstol. 

Exempel på lånevillkor

Ica Bankens privatlån
SEB bolån

Foto av författare

Innehållsansvarig - Andreas Hogmalm

Andreas är vår expert inom privatekonomi där han skriver om olika typer av lån. Andreas ansvarar för det redaktionella innehållet på Lanupplysningen.se sedan år 2020. Med flera års erfarenhet inom ekonomi och lån vill jag hjälpa folk att förstå vad det innebär att låna pengar och vilka konsekvenser det kan leda till ifall man fattar fel beslut. Jag vill på ett objektivt sätt presentera alla långivare på hemsidan och tydligt visa både fördelar och nackdelar med olika typ av lån som erbjuds till låntagaren.